Α  Β  Γ  Δ  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Π  Ρ  Σ  Τ  Φ  Χ 

L  P  T


Καμαρούδης Σταύρος Αξιοποίηση λεξιλογίου ελληνικής προέλευσης στην εκμάθηση των αγγλικών και των γαλλικών ως ξένης γλώσσας από φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, μέσα από μία πολύγλωσση προσέγγιση(2): Τo γλωσσικό Aναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στην ελληνική και τη γαλλική πρωτοβάθμια εκπαίδευση (3):Διδάσκοντας ελληνικά στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Καραδημητρίου Αχιλλέας Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης στην Ελλάδα

Καρασαββίδου Γεωργία Διδάσκοντας ελληνικά στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Καρασαββίδου Ελένη Παιδική γλώσσα και έμφυλη διάσταση της αυτοπαρουσίασης: η ταυτότητα ως ιδεατή γλωσσική κατασκευή

Καρατάσου Κατερίνα Αλληγορίες ενηλικίωσης. Η αξιοποίηση των ειδών στη διδασκαλία της λογοτεχνίας (2):Λογοτεχνική εκπαίδευση, μαθηματική παιδεία και διαθεματικότητα στη δημοτική εκπαίδευση

Κεραμυδά Μαρία Οπτικός γραμματισμός και προφορικός λόγος: η ανάπτυξη του προφορικού λόγου στην προσχολική ηλικία μέσα από τη χρήση φωτογραφικού υλικού

Κέσκο Άννα Γλωσσική διατήρηση/μετακίνηση στην δεύτερη γενιά αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα: Κοινωνική ενσωμάτωση και κινητικότητα.

Κοκκίδου Μαίη Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας μέσα από τη μελέτη περίπτωσης των τραγουδιών της Μαρίζας Κωχ στο Πανεπιστήμιο Cornell: Προεκτάσεις για τη γλωσσική διδασκαλία στο πλαίσιο της επικοινωνιακής-κειμενοκεντρικής προσέγγισης

Κολικίδου Ελένη Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε νηπιαγωγεία του Νομού Ξάνθης όπου φοιτούν μικροί μουσουλμάνοι. (2):Μελέτη περίπτωσης νηπίου με νοητική καθυστέρηση Πρόγραμμα Παρέμβασης στον Προφορικό Λόγο

Κοσσυβάκη Χρύσα Διαφυλικές διαφορές στις στάσεις και στρατηγικές ανάγνωσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου

Κουΐδης Βασίλης Η Έρευνα – Δράσης στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη μειονοτική εκπαίδευση

Κούλαλη Ελένη H Κατανόηση Γραπτού Λόγου στην Επάρκεια Ελληνομάθειας

Κονσούλη Ελένη Τα εγχειρίδια γλώσσας του δημοτικού: ο λόγος των κριτηρίων αυτοαξιολόγησης των μαθητών και οι Λόγοι της γλωσσοδιδακτικής θεωρίας που τον διαμορφώνουν

Κουτίβα Αναστασία Μετακίνηση του τόνου στη γενική των προπαροξύτονων ουσιαστικών:διδακτικη πρόταση σε αλλόγλωσσους μαθητές

Κουτσογιάννης Δημήτρης Γλωσσολογικό πλαίσιο ανάγνωσης του μαθησιακού υλικού: το παράδειγμα των διδακτικών εγχειριδίων της γλώσσας του Γυμνασίου

Κοψίδου Ιωάννα H Κατανόηση Γραπτού Λόγου στην Επάρκεια Ελληνομάθειας

Κρασίδου Περσεφόνη Η διδασκαλία του γραπτού λόγου της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης/ξένης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση της διασποράς: από την επικοινωνιακή ικανότητα στις πρακτικές γραμματισμού

Κρεμμύδα Λαμπρούλα Οι Νέες Τεχνολογίες στην Γλωσσική Διδασκαλία (2):Η δυσλεξία : Αίτια , Συμπτώματα και Τρόποι Αντιμετωπίσεις σε Ενήλικες (3):Η Αξιολόγηση στα ΣΔΕ (4)Οπτικός γραμματισμός και προφορικός λόγος: η ανάπτυξη του προφορικού λόγου στην προσχολική ηλικία μέσα από τη χρήση φωτογραφικού υλικού

Κωνσταντινίδου Σοφία Η διδασκαλία των επαγγελματικών σε -άς, -τζής και -ικός σε αλλοδαπούς μαθητές της ελληνικής

Κωστινούδη Άννα Η επίδραση της μαθησιακής ομάδας στην ανάπτυξη του γραμματισμού παιδιών προσχολικής ηλικίας: Το παράδειγμα της παροιμίας
 
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος Παιδική γλώσσα και έμφυλη διάσταση της αυτοπαρουσίασης: η ταυτότητα ως ιδεατή γλωσσική κατασκευή