Άρθρα

Το κείμενο, μαζί με την περίληψη στην αρχή, τις υποσημειώσεις, τα τυχόν παραρτήματα και τη βιβλιογραφία, δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 5000 λέξεις.

Γραμματοσειρά: Times New Roman 12.
Περιθώρια:     επάνω: 2,5 εκ., κάτω: 3,5 εκ., αριστερά και δεξιά: 3 εκ.
Διάστιχο:      1,5 εκ.
Υποσημειώσεις: στο κάτω μέρος της σελίδας, Times New Roman 10.
Περίληψη:         Times New Roman 10.
Βιβλιογραφία: Times New Roman 10.

Να ακολουθηθεί η εξής σειρά:
1. τίτλος άρθρου: στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 14

2. δύο κενά διαστήματα (διάστιχο: 1,5 εκ.)

3. το όνομα του συγγραφέα: (πρώτα το όνομα, μετά το επώνυμο) στο κέντρο της σελίδας με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 12

4. Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο: στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά πλάγια γράμματα, μέγεθος 12   
(Μεταξύ του ονόματος του συγγραφέα και του Πανεπιστημίου / ερευνητικού κέντρου που ακολουθεί να μην υπάρχει κενό διάστημα)

5. δύο κενά διαστήματα (διάστιχο: 1,5 εκ.)

6. περίληψη στα Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά: σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 10. Στην προηγούμενη σειρά από το κείμενο της περίληψης, στοίχιση αριστερά, να υπάρχει αντίστοιχα η λέξη: Abstract / Resume / Αbstrakt

7. το κείμενο
α. Μεσότιτλοι
Μεσότιτλοι Α: Πλάγια, μέγεθος 14, έντονα (bold)
π.χ. 1. Η ελληνική γλώσσα
Μεσότιτλοι Β: Πεζά, έντονα (bold), όρθια, μέγεθος κυρίως κειμένου (12)
π.χ. 1.1 Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη
Μεσότιτλοι Γ : Πεζά, έντονα (bold), πλάγια
π.χ. 1.1.1  Απόκτηση δεξιοτήτων
Επίπεδο Δ: Μέσα στο κείμενο: ορολογία, παραθέματα λόγου, πλάγια.
π.χ.  α. Τεστ γλωσσομάθειας

β. Μέσα στο κείμενο: ορολογία, παραθέματα λόγου, παραδείγματα, πλάγια.

γ. Πίνακες: Τίτλος πίνακα, μέγεθος κυρίως κειμένου (12), πεζά, όρθια, στοίχιση αριστερά, π. χ. Πίνακας 2. Αποτελέσματα εξετάσεων

δ. Υποσημειώσεις: Μετά τον αριθμό της υποσημείωσης (κάτω μέρος σελίδας) να υπάρχει τελεία, μέγεθος 10.

8. Παραρτήματα (αν υπάρχουν)

9. Bιβλιογραφία (γραμμένο με πεζά, έντονα γράμματα (bold), χωρίς αριθμό, στο κέντρο της σελίδας

Παραδείγματα παραπομπών για τη βιβλιογραφία:
α. για αυτοτελές έργο:
Ανδριώτης, N. 1992. Iστορία της ελληνικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών.
Lyons, J. 1968. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

β. για άρθρο σε περιοδικό:
Τσοπάνογλου, Α. & Υψηλάντης, Γ. 2003. «Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και η ψηφιακή εκδοχή του». Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 19, 53-68.
Wong Fillmore, L. 1991. When learning a second language means losing the first. Early Childhood Research Quarterly,6, 323-346.

γ. για άρθρο σε συλλογικό τόμο:
Φιλιππάκη-Warburton, Eι. 2001. Γραμματική και αναλυτικά προγράμματα. Στο Μ. Δαμανάκης (επιμ.), Επίπεδα και Κριτήρια Διαπίστωσης/Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας: Αποτελέσματα και Προβληματισμοί Ερευνητικών Πορισμάτων (σελ. 92-101).Ρέθυμνο:Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Genesee, F. & Hamayan, E. V. 1994. Classroom-based assessment. In F. Genesee (ed.), Educating Second Language Children: The Whole Child, the Whole Curriculum, the Whole Community (pp. 212-239). Cambridge: Cambridge University Press.

Παραδείγματα και βιβλιογραφικές αναφορές σε αλφάβητα εκτός του ελληνικού και του λατινικού να δίνονται μεταγραμματισμένα.

  • Η αποστολή του κειμένου προϋποθέτει ότι δεν έχει δημοσιευτεί αλλού. Τα κείμενα προς δημοσίευση θα κριθούν από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου.

  • Οι συγγραφείς έχουν την ευθύνη για τυχόν παραλείψεις και λάθη στα κείμενά τους.

Η Οργανωτική Επιτροπή